شبکه و دورکاری

صفحه اصلی - شبکه و دورکاری

دورکاری چیست؟

دورکاری، نوعی شیوه کار است که به شاغل اجازه می دهد بدون نیاز به حضور در اداره، تکالیف و وظایف حرفه ای خود را به دور از بروکراسیهای سنتی با انعطاف‌پذیری بیشتری از طریق بستر اینترنت انجام دهد که یکی از اصول توسعه آن فناوری اطلاعات است. در دنیای پیشرفته امروز دورکاری یکی از روش‌های مدرن کار کردن است و با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فراگیرشدن امکانات بسیاری از جمله اینترنت پرسرعت و ارزان به سرعت در حال توسعه و گسترش است.

دورکاری یک نوع مدیریت جدید در کشور محسوب می شود و مدیرانی که چندین دفتر کار دارند، از طریق این ابزار میتوانند کنترل امور را در دست داشته باشند، مدیران با استفاده از این ابزار میتوانند سرور اطلاعات را در محل امنی در خارج از محل کار نگهداری کنند. همچنین افرادی که در سفر هستند و نیاز به گزارشات و ورود اطلاعات دارند میتوانند از این ابزار استفاده کنند.

با استفاده از این ابزار یک ارتباط جدید بین کار و کارمند با مدیر اجرا می‌شود، به طوریکه کارمند به جای اینکه در اداره حاضر شود و کار را انجام دهد، کاری که برایش تعریف شده را در خانه انجام می‌دهد و مدیر به جای اینکه کارمند را در اداره نظارت کند، کنترل را از  طریق فرایند‌های الکترونیکی از داخل خانه‌ انجام می دهد، همین امر به مراتب موجب تسهیل فرایند های کاری و مدیریت و مصرف بهینه ی زمان و هزینه می باشد.

اﮔﺮ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﮐﻼﯾﻨﺖ- ﺳﺮور اﺳﭙﺎد یا نرم افزار شبکه هلو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺴـﺨﻪ ﺗﺤـﺖ وب آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺖ وب آن را ﺧﺮﯾﺪاري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.  نرم افزار دورکاری با توجه ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺤﺖ وب ﺑﺎ ﻣﺮورﮔﺮﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

حداقل نیازمندی سیستم سرور جهت استفاده دو کاربر:

Hardware Detail
CPU MIN 3/5
RAM ۸  GB
Hard ۱۰ GB of Free Space5400 RPM Hard Disk Drive
DVD-ROM Supported
LAN ۱۰۰ mbps/Recommended: 1000 Mbps
Internet MIN 1  MG (Down & UP)
Power Green 330

۱٫ ﺑﻪ ازاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه روي ﻣﺮوﮔﺮ، RAM اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻠﻮ در ﺑﺪﺗﺮین ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ اﺿﺎﻓﯽ ۲۰۰ Mb ، RAM اﺷﻐﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ)

۲٫ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖMG 1و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ اﺿﺎفی Kb 120  مورد نیاز است.

۳٫ نصب کلیه سیستم عاملها ترجیها” سیستم عامل Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition  یا Windows7 روی سرور

۴٫ داشتن IP Static  روی اینترنت

۵٫ داشتن یک عدد آنتی ویروس اورجینال که روی سرور به روز رسانی می شود.

۶٫ تجهیزات برق اضطراری به جهت حفظ امنيت اطلاعات بر روي سرور در هنگام  قطعي برق

 دورکاری :اين نرم افزار اجرای تمامی نرم‌افزارهای ویندوزی را بر روی تمامی مرورگرها، به سادگی با حداقل هزینه و امنیت بالا ممکن می سازد. در واقع پس از نصب نرم افزار دورکاری، نرم‌افزار هاي ويندوزي مانند نرم افزارهای تحت وب، از هر مکان و با استفاده از هر دستگاه بر روي تمام مرورگرها قابل نمايش بوده و به سادگی قابل استفاده است. با استفاده از دورکاری می توان از خروجي هاي مورد نظر پرينت گرفت و فايلهاي مختلف بين کاربر و سرور را با دسترسي مديريت شده جابجا کرد.

پیش نیازهای استفاده از دورکاری :

۱ .یک مرورگر به روز (مرورگرهای Firefox و google chrome توصيه مي‌شود)

۲٫ سیستم عامل  WINDOWS7و  Windows Server 2008در صورت نیاز به پرینت با استفاده از سیستم کاربر

۳٫ آنتي ويروس “مک آفي” به دليل کنترل  پورتهاي خروجي دورکاری  (لازم به ذکر است که پس از نصب سيستم عامل،  به روز رساني آنتی ویروس بسته شود)

۴٫ سرعت نت حداقل MB 1

۵٫ نصب سیستم عامل Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition  یا Windows7 روی سرور

مزایا نرم افزار دورکاری:

۱٫ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي، وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻨﺪ، ﭼـﺎپ و …) و اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﮐﺎﻣـﻞ ﻧـﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب

۲٫ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮ

۳٫ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮا نرم افزار روي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و تبلت ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و همچنین ﺣﻔﻆ ﻫﻤﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار وﯾﻨﺪوزي

۴٫ با استفاده از سرویس دورکاری به راحتی و با هزینه حداقلی میتوان کاربر اضافه کرد.

۵٫ در استفاده از این نرم افزار میتوان از یک سیستم به صورت همزمان هم به عنوان سرور و هم به عنوان کلاینت استفاده کرد.

۶٫ سرعت بالای پیاده سازی این نرم افزار توسط تیم کارشناسی حرفه ای

فرم امکانات و لیست قیمت نرم افزار دورکاری

قیمت(ریال) شرح کد
۴,۵۰۰,۰۰۰ تک کاربره ۱
۸,۰۰۰,۰۰۰ دو کاربره ۲
۳,۰۰۰,۰۰۰ از ۳ تا ۵ کاربر (هرکاربر) ۳
۲,۰۰۰,۰۰۰ از ۶ تا ۱۰  کاربر (هرکاربر) ۴
پس از کارشناسی بیش از ده کاربر ۵
۴,۵۰۰,۰۰۰ مانيتورينگ دورکاري ۶
 ۱٫ پشتیبانی (پشتیبانی عادی) در سال اول رایگان بوده و از سال بعد مشمول هزینه بر اساس ۲۰ درصد مبلغ فاکتور فروش روز می باشد.۲٫ به مبالغ فروش درصد مالیات برارزش افزوده اضافه میگردد.

۳٫ هزینه نصب دورکاری روی موبایل و تبلت مشتریان، به ازای هر کاربر اضافه که خارج از بسته های معرفی شده است ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هزینه دریافت می گردد.

۴٫  نصب نرم افزار دورکاری به صورت غیر حضوری و از طریق Team Viewer، AnyDesk  و Supremo برای بار اول به صورت رایگان صورت می گیرد. این شرایط برای نصب و راه اندازی کاربران اضافه نیز صدق می نماید.

۵٫ هزینه پیاده سازی مجدد نرم افزار ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال قیمت فروش محاسبه می گردد.

۶٫ در صورت نیاز به اعزام کارشناس به درخواست مشتری جهت نصب حضوری در استان تهران مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ و در شهرستان ها (در صورت داشتن نمایندگی یا عاملیت) مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ فاکتور اضافه میگردد.

۷٫جهت تحت وب نمودن هر نرم افزار اضافه مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال اضافه می گردد. 

 ابزار موبایل دورکاری

ابزار موبایل، یک اپلیکیشن میباشد که برای کاربر دورکاری ویندوزی؛ امکان استفاده بر روی گوشی های همراه را ایجاد می نماید. لازمه استفاده از این ابزار ، داشتن نرم افزار دورکاری توسط مشترکین میباشد، به عبارت دیگر میتوان گفت؛ این اپلیکیشن ابزاری مکمل بوده که درکنار نرم افزار دورکاری نقش ایفا می نماید.

بعنوان مثال درصورتی که مشترک بخواهد یک کاربر بر روی ویندوز و یک کاربر دیگر روی موبایل داشته باشد میبایستی از”دورکاری دو کاربره”  بعلاوه “ابزار موبایل تک کاربره” استفاده گردد.(لیست قیمت ها بصورت مجزا در این فایل موجود میباشد)

لیست قیمت ابزار موبایل نرم افزار دورکاری

کد شرح قیمت ابزار موبایل دورکاری (ریال)
۱ تک کاربره ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ دو کاربره ۱٫۴۰۰٫۰۰۰
۳ سه کاربره ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
۴ چهار کاربره ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ پنج کاربره ۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۶ ده کاربره ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۷ بیش از ده کاربر پس از کارشناسی

کارشناسان فنی و متخصص واحد صنفی پردازش ارقام و انفورماتیک یزد خدمات ویژه ای را به مشتریان عزیز در شهر یزد ارائه می نمایند. بمنظور آگاهی از تمام محصولات و خدمات ، با ما تماس بگیرید.