نرم افزار حسابداری اسپاد

صفحه اصلی - نرم افزار حسابداری اسپاد

نرم افزار تولید اسپاد

تعدادی-ریالی (شبکه)

این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربر ارائه شده است و شامل کلیه امکانات تولید(تعدادی-ریالی تک کاربره) می باشد.

9,500,000 ریال

تعدادی (شبکه)

این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات تولید(تعدادی تک کاربره) می باشد.

8,500,000 ریال

تعدادی-ریالی (تک کاربره)

این نسخ شامل کلیه امکانات تولید( تعدادی) به انضمام نمایش بهای تمام شده محصول در لحظه تولید می باشد.

6,500,000 ریال

تعدادی (تک کاربره)
 • تولید بدون موجودی اولیه
 • صدور رسید محصول و حواله مواد بطور اتوماتیک
 • صدور گروهی رسید محصول و حواله مواد بطور دستی
 • انتخاب نوع رسید محصول و حواله مواد در لحظه تولید
 • انتخاب انبار محصول و مواد در لحظه تولید
 • تعریف فرمول تولید بدون محدودیت جهت هر محصول
 • امکان انتخاب تولید با استفاده از فرمول وبدون استفاده از فرمول در لحظه تولید
 • تغییر فرمول در لحظه تولید
 • نمایش کسری مواد در لحظه تولید
 • تخمین تولید محصول با مواد موجود در لحظه تولید
 • و…

5,500,000 ریال

نرم افزار خزانه داری اسپاد

طلایی (تک کاربره/ کد: ۷۱۰۸۵

این نسخه شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۸۴ به انضمام موارد ذیل می باشد:

 • تعریف انواع فرم دریافت و پرداخت به سلیقه کاربر
 • سه سال پشتیبانی رایگان
 • دو جلسه آموزش اضافه بر اموزش تعهدی
 • پنج ساعت استقرار در محل مشتری

26,500,000 ریال

پیشرفته (تک کاربره)/ کد: ۷۱۰۸۴

این نسخه شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۸۲ به انضمام امکانات ذیل می باشد:

 • امکان ۳۰ شرکتی
 • تعریف مشخصات تکمیلی اشخاص
 • امکان تعریف تسهیلات
 • ثبت و تایید درخواست تسهیلات
 • تعریف تسهیلات با تولید خودکار اقساط
 • ثبت پرداخت و دریافت اقساط در چند مرحله
 • تعریف گردش کار
 • طراحی گزارشات
 • تنظیم رخدادهای خاص در ساعات و روزهای سال و یاداوری اتوماتیک توسط نرم افزار
 • و…

13,500,000 ریال

کاربردی(تک کاربره)/ کد: ۷۱۰۸۲

این نسخه شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۸۱ به انضمام امکانات ذیل می باشد:

 • تعریف کارتابل
 • تغییر ساختار فرم های دریافت و پرداخت
 • مشاهده راس چک بر اساس تاریخ و مبلغ و گزارشات مربوطه
 • مدیریت تنخواه و تنخواگردان و گزارشات پیشرفته
 • امکان تعریف قالب برای چاپ چک
 • و…

9,500,000 ریال

پایه (تک کاربره)/ کد: ۷۱۰۸۱
 • امکان تعریف صندوق،بانک، حساب، دسته چک
 • تعریف صندوق دار،خزانه دار و..
 • تعریف تنظیمات برای کنترل سقف اعتبار در مراودات چک
 • پشتیبانی از تمام انواع مراودات رایج نقد وفیش بانکی ،حواله ،خودپرداز، پایانه فروش، عملیات اینترنتی و..
 • ثبت تمام رخدادهای چک پرداختی:پرداخت-وصول-برگشت-ابطال و..
 • ثبت تمام رخدادهای چک دریافتی:دریافت-خرج چک- واگذاری به بانک-وصول-برگشت و..
 • انواع گزارشات نظیر:دریافت و پرداخت،موجودی خزانه و…
 • تعریف دفترچه تلفن
 • نمایش کارتابل
 • امکان تعریف جمع دار اموال
 • تعریف گروه های دارایی بصورت درختی و بدون محدودیت
 • امکان تعریف انواع دارایی به تفکیک منقول،غیرمنقول ،مشهود ،نامشهود
 • تنظیم رخدادهای خاص در ساعات و روزهای سال و یاداوری اتوماتیک توسط نرم افزار
 • تعریف کارتابل
 • امکان تعریف سطح دسترسی کاربران
 • امکان تعریف کلیدهای میانبر
 • امکان ورود لیستی اطلاعات
 • امکان تعریف تعاریف پایه
 • و…

5,500,000 ریال

طلایی شبکه /کد ۷۲۰۸۵

این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربر ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۸۴ به انضمام موارد ذیل می باشد:

 • تهیه انواع فرم دریافت و پرداخت به سلیقه کاربر
 • سه سال پشتیبانی رایگان
 • پنج ساعت استقرار در محل مشتری
 • دو جلسه آموزش اضافه بر آموزش تعهدی

29,500,000 ریال

پیشرفته (شبکه)/ کد: ۷۲۰۸۴

این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۸۴ به انضمام ارسال و دریافت پیام بین کاربران (صوتی،تصویری،متن) می باشد.

17,000,000 ریال

کاربردی (شبکه)/ کد: ۷۲۰۸۲
 • این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۸۲ می باشد

13,500,000 ریال

پایه (شبکه/ کد: ۷۲۰۸۱

این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۸۱ می باشد

8,500,000 ریال

نرم افزارهای حسابداری اسپاد

طلایی (تک کاربره/ کد: ۷۱۰۷۵

این نسخه شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۷۴ به انضمام موارد ذیل می باشد:

 • سه سال پشتیبانی رایگان
 • دو جلسه آموزش اضافه بر اموزش تعهدی
 • پنج ساعت استقرار در محل مشتری

26,500,000 ریال

پیشرفته (تک کاربره)/ کد: ۷۱۰۷۴

این نسخه شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۷۲ به انضمام امکانات ذیل می باشد:

 • امکان ۳۰ شرکتی
 • تعریف مشخصات تکمیلی اشخاص
 • ثبت تاریخ مقدار کنترلی اسناد
 • تفضیلی شناور
 • طراحی ترازنامه
 • تراز سودو زیانی
 • طراحی گزارشات
 • تعریف مراکز زینه چند سطحی
 • امکان ثبت رفتار کاربران
 • تراز آزمایشی۱۰ستونی
 • ثبت سند با مبلغ اعشار
 • ثبت اطلاعات ارزی در اسناد
 • معین چند سطحی
 • عطف سند
 • بستن حساب های دلخواه
 • ارسال گزارش به چندین چاپگر
 • ارسال پیام کوتاه
 • و…

13,500,000 ریال

کاربردی(تک کاربره)/ کد: ۷۱۰۷۲

این نسخه شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۷۱ به انضمام امکانات ذیل می باشد:

 • تفضیلی سطح ۳ و۴
 • ادغام سازی اسناد
 • امکان تفضیلی یکتا
 • تراز آزمایشی ۶ و۸ ستونی
 • گزارشات پیشرفته
 • ترازT
 • و…

9,500,000 ریال

پایه(تک کاربره)/ کد: ۷۱۰۷۱
 • انجام عملیات مالی:ثبت ، اصلاح، حذف سند دریک سطح ساده و کامل
 • سطح دسترسی کاربران
 • تعریف پایه
 • معرفی گروه حساب ها،حسابهای کل،معین ،تفضیلی
 • مدیریت تنظیمات نمایشی
 • کلیدهای میانبر جهت گزارشات اصلی هر فرم
 • امکان معرفی سطح تفضیلی ۱ و۲
 • سند مشابه و معکوس تفضیلی آزاد
 • امکان تعریف توضبحات پیش فرض
 • مراکز هزینه یک سطحی
 • تبدیل اسناد موقت به دائم و بالعکس
 • بستن حسابها بطور اتوماتیک
 • مدیریت سرفصل های حسابداری
 • تعریف دفترچه تلفن
 • ورود لیستی اطلاعات
 • خلاصه سند
 • و…

5,500,000 ریال

طلایی شبکه /کد ۷۲۰۷۵

این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربر ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۷۴ به انضمام موارد ذیل می باشد:

 • سه سال پشتیبانی رایگان
 • پنج ساعت استقرار در محل مشتری
 • دو جلسه آموزش اضافه بر آموزش تعهدی

29,500,000 ریال

پیشرفته (شبکه)/ کد: ۷۲۰۷۴

این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۷۴ به انضمام ارسال و دریافت پیام بین کاربران (صوتی،تصویری،متن) می باشد.

17,000,000 ریال

کاربردی (شبکه)/ کد: ۷۲۰۷۲
 • این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۷۲ می باشد

13,500,000 ریال

پایه (شبکه/ کد: ۷۲۰۷۱

این نسخه در قالب شبکه ۲ کاربره ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد ۷۱۰۷۱ می باشد

8,500,000 ریال

حسابداری محض سطح صفر(تک کاربره)/کد ۷۱۰۷۰
 • انجام عملیات مالی:ثبت ، اصلاح، حذف سند دریک سطح ساده و کامل
 • معرفی گروه حساب ها،حسابهای کل،معین ،تفضیلی
 • مدیریت تنظیمات نمایشی
 • کلیدهای میانبر جهت گزارشات اصلی
 • ایجاد تفضیلی در یک سطح،تفضیلی آزاد
 • امکان تعریف توضبحات پیش فرض
 • مراکز هزینه یک سطحی
 • تبدیل اسناد موقت به دائم و بالعکس
 • خلاصه سند
 • ترازآزمایشی تا ۴ستون
 • ترازT
 • و…

4,500,000 ریال

صفحه1  صفحه2  صفحه3

پردازش ارقام و انفورماتیک ،نمایندگی هلو در شهر یزد دارای خدمات و محصولات گسترده ای است .برای مشاهده سایر محصولات و خدمات این مرکز نظیر نرم افزار حسابداری هلو ، هلیا ، اسپاد ، آموزش نرم افزار حسابداری ، شبکه و دورکاری ، مشاوره مالی و …از منوی خدمات و محصولات آیتم بر روی مورد نظر خود کلیک کنید.